Jo Fong – DG

Jo Fong – DG - UK

Fel artist annibynnol, mae Jo yn cyflwyno gwaith sy’n ysgogi’r meddwl ac yn canolbwyntio ar bobl, dawnswyr neu chwaraewyr sydd yn cyfieithu, yn datgelu neu’n perfformio. Mae ei gwaith yn seiliedig ar syniad o onestrwydd mewn perfformiad ac yn ceisio mynd dan y croen: ysgogiadau seicolegol, cymhellion neu nodweddion cynhenid unigolion neu grŵp. Mae hi’n ceisio creu perthynas gyfun ac ystyriol â’r gynulleidfa.

“Y corff yw fy mamiaith, er bod gwaith llais a thestun yn aml yn rhan o’r cyfanwaith. Dw i’n cyfuno gwybodaeth dechnegol gorfforol, ystwythder a phrofiad gydag ysbryd amrwd, gwrthryfelgar a chwilfrydig. Dw i’n ymdrechu i geisio deall ac archwilio’r posibilrwydd o gyfathrebu drwy gyfrwng symudiadau a meithrin gwaith sy’n hael, yn ddeniadol ac yn ymgorffori harddwch amgen.”

Mae Jo yn gyfarwyddwr, yn goreograffydd ac yn berfformiwr ac mae hi’n gweithio ym myd dawns, ffilm, theatr a’r celfyddydau gweledol. Bu’n gweithio fel perfformiwr ers dros 20 mlynedd gyda chwmnïau fel Rosas, DV8 Physical Theatre, Cwmni Dawns Rambert, Mark Bruce Company, Theatr y Young Vic ac Igloo. Mae Jo ar hyn o bryd yn artist cysylltiol gyda Coreo Cymru. Derbyniodd ei thaith gyfredol, Witness – Portraits of Women Who Dance, gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Coreo Cymru. Mae Jo wrthi’n datblygu dau waith newydd o’r enw The Audience a Dialogue, a bydd yr olaf o’r rhain i’w weld yn rhan o daith ryngwladol Dance Roads 2014.

JO-FONG-HEAD-SHOT-01-WEB

Dialogue – Deuawd – gwaith ar y gweill

Ar gyfer ‘Dialogue’, gwahoddwyd artistiaid a chynulleidfaoedd i gydweithio a chyfrannu at y gwaith gorffenedig. Mae eu barn, a’r hyn sy’n cael ei golli a’i ganfod yn ystod y broses gyfieithu, yn arwain y gwaith, ac yn fodd o agor y drafodaeth: Sut ydym ni’n cyfathrebu? Beth welwn ni? Beth sydd yn digwydd wedi hynny? Wedi’i ysbrydoli gan ffilm emosiynol Amanda Baggs, In my language, mae’r gwaith yn cwestiynu ein ffyrdd o gyfathrebu ac yn creu deuawd fyw, yn y foment.

Perfformwyr

Laura Lee Greenhalgh

Mae Laura’n gweithio yn Llundain ac fe hyfforddodd, ac mae hi wedi dysgu a pherfformio ers hynny, ledled y DG, Ewrop, Japan a Gogledd a De America. Mae Laura wedi dyfeisio a pherfformio ar gyfer gwyliau, ffilmiau dawns, cynyrchiadau animeiddio a chyngherddau, llawer ohonynt yn cynnwys elfen o waith safle-benodol. Gweithiodd gydag Athina Vahla, Fillip Van Huffel, Henri Oguike, Willi Dorner, Rosemary Lee ac aelodau Prosiect Dog Kennel, Protein Dance a The Forsythe Company. Graddiodd o LABAN, lle mae hi bellach yn dysgu Techneg Graham, â gradd BA Anrhydedd mewn Dawns. Mae ganddi dystysgrif Grad. Dip o Gwmni Dawns Transitions ac MA mewn Perfformiad, gyda ffocws ar Destun, Llais ac Uniongyrchedd. Mae methodolegau Laban yn ddylanwad o bwys ar ei gwaith. Mae Laura hefyd wedi dysgu sgiliau techneg, coreograffi, gwaith byrfyfyr a pherfformiad ym Mhrifysgol Roehampton, DanceEast, Swindon Dance, The Place, The Circus Space a Phrifysgol Jacksonville. Mae llawer o waith Laura yn gydweithredol ac amlddisgyblaethol, ac yn deillio o’i hyfforddiant mewn Aikido, Parkour, Syrcas Gyfoes, Ioga a Zen. Wedi’i hysgogi gan archwiliad chwareus o strwythurau, bydd Laura yn dechrau cwrs ôl-raddedig ym mis Tachwedd 2013. Mae Laura yn edrych ymlaen yn fawr at allu gweithio gyda Jo Fong ar ei phrosiect unigryw, ac at ddatblygu ei gweledigaeth greadigol a’i gallu i ymwneud â chwestiynau cymhleth.

LAURA-LEE-GREENHALG-HEAD-SHOT-01-WEB

Beth Powlesland

Bu Beth Powlesland yn perfformio’n broffesiynol ers 2008; treuliodd 4 blynedd gyda’r cwmni theatr gorfforol nodedig Earthfall, lle’r aeth hi ati i greu a pherfformio 3 gwaith ar gyfer y llwyfan a 3 ffilm fer. Wedi hynny, treuliodd gyfnod yn addysgu a pherfformio gyda Mafalda Deville (Cwmni Jasmin Vardimon) yn Porto, Portiwgal. Yn 2012, dechreuodd Beth weithio gyda Maresa von Stockert o Tilted Productions ac mae hi newydd orffen taith ryngwladol o’i gwaith diweddaraf, ‘Fragile’. Ar y cyd â’i gwaith gyda chwmnïau, mae Beth wedi perfformio gyda nifer o goreograffwyr/cyfarwyddwyr annibynnol, gan gynnwys Jem Treays / Theatr Iolo, Gerald Tyler, Caroline Sabin, Lara Ward, Sean Tuan John, Lisa May-Thomas a Jo Fong. Ers 2009, bu’n datblygu ei gwaith fel artist gweledol, ac fe gyflwynwyd ei darn diweddaraf, ‘Built to last’, am y tro cyntaf yng Nghaerdydd. Mae hi’n bwriadu datblygu’r gwaith hwn ymhellach yn 2014 ond, am weddill y flwyddyn, bydd yn derbyn hyfforddiant Syrcas llawn amser.

BETH-POWLESLAND-HEAD-SHOT-01-WEB